Επιμελητήριο Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών είναι ένας τοπικός οργανισμός επιχειρήσεων και εταιριών στις Σέρρες με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των ενδιαφερόντων των τοπικών εταιριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1947, έχει περίπου 10.000 μέλη και  αποτελείται από τρεις τομείς: Εμπορικές (3.600), Κατασκευαστικές (1.400) & Υπηρεσίες (5.000). Στο πλαίσιο  ευθυνών και δραστηριοτήτων του ιδρύματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (CCI), το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με άλλα τοπικά ιδρύματα υποστηρίζει τα μέλη του μέσω των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του και συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Νομού.

Στις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Σερρών περιλαμβάνονται:

 • Συμμόρφωση με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 • Υπηρεσία του One Stop Shop
 • Υποβολές υπομνημάτων και προτάσεων σε Υπουργεία
 • Παροχή ενός Γραφείου για πληροφορίες των επενδυτών
 • Παροχή απαντήσεων για επενδυτικά προγράμματα
 • Παροχή υπηρεσιών στον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου
 • Παροχή Business School (Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Οργάνωση εμπορικών και επαγγελματικών αναθέσεων και συναντήσεων
 • Συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις
 • Δημιουργία και διατήρηση μια βάσης δεδομένων των επιχειρήσεων του Νομού Σερρών
 • Ένα Γραφείο Πληροφοριών που συμβουλεύει τα μέλη σχετικά με φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών κλήθηκε να παίξει ηγετικό ρόλο ως πρωτοστάτης της ελληνικής οικονομικής συνεργασίας ιδιαίτερα με τις χώρες των Βαλκανίων, και έτσι έχει αναπτύξει άριστες σχέσεις με αυτές, και συγκεκριμένα με την Βουλγαρία. Ένας παράγοντας που συνεισφέρει θετικά σε αυτό, είναι η θέση της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στην είσοδο και έξοδο από και προς την Ανατολική Ευρώπη.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών (SCCI) έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα στο παρελθόν συμπεριλαμβανομένου των (ενδεικτική λίστα): Learning Community”, “EMPLOCOMP”, “ENACT”, “ENTRE+GB” “SKILLS BALANCING, EMPLOYOUTH.

Προϋπολογισμός Εταίρου: 197.457,50 €

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. (Εταίρος Έργου 2)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κε.Δι.Βι.Μ ΠΚΜ) είναι το μοναδικό Κέντρο Δια Βίου Εκπαίδευσης που ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Κε.Δι.Βι.Μ ΠΚΜ διαθέτει 4 πιστοποιημένα τμήματα σε 4 διαφορετικούς δήμους της Περιφέρειας.

Το Κε.Δι.Βι.Μ ΠΚΜ έχει λάβει διαπίστευση /αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος είναι το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).

Στα πλαίσια διαφόρων τύπων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ε.Ε. και Εθνικών ή Περιφερειακών Προγραμμάτων υλοποιεί πολλές δράσεις και προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, εργαζόμενους, επιχειρηματίες και άνεργους δυνητικούς επιχειρηματίες, σε τομείς όπως τα οικονομικά και διοίκηση, ο τουρισμός, η γεωργία, οι ΤΠΕ κ.λπ. , χορηγώντας τους πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Παρέχει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για ειδικές κατηγορίες ατόμων, όπως παλιννοστούντες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα αλλά και συμβουλευτική (mentoring) για τις παραπάνω ομάδες ατόμων.

Το Κε.Δι.Βι.Μ ΠΚΜ από το 2002 έως σήμερα έχει υλοποιήσει ή βρίσκεται στη φάση υλοποίησης 30 έργων με επίκεντρο την επαγγελματική κατάρτιση, με τη συμμετοχή 200 εκπαιδευτών και επιστημονικών συνεργατών.

Το Κε.Δι.Βι.Μ ΠΚΜ έχει εκτενή εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα. Μέχρι στιγμής, κατά την τρέχουσα περίοδο είναι εταίρος και υλοποιεί τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο:

 1. “Ενίσχυση Επιχειρηματικής Κουλτούρας και Συνεργασίας στην Διασυνοριακή Περιοχή” και ακρωνύμιο STRENGTHEN, το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
 2. “Αναβάθμιση δεξιοτήτων νέων σχεδιαστών, πτυχιούχων μόδας και νεοφυών επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή και ανάπτυξη ενός κόμβου Απασχόλησης Μόδας» με ακρωνύμιο «Fashion EmploymentHub, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου.

Την προηγούμενη περίοδο υλοποίησε το έργο ToCULTER, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»  και το έργο BORDERLESS CULTURE στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». Ως Επικεφαλής Εταίρος υλοποίησε  το έργο PARK στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», το οποίο περιελάμβανε θερμοκοιτίδα, επιχειρηματικά σχέδια, μια κοινή διαδικτυακή επιχειρηματική πλατφόρμα, πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) και προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε επιχειρηματίες, δυνητικούς επιχειρηματίες και ανέργους, επισκέψεις μελέτης κ.λπ. Στο πλαίσιο του έργου «Διαπεριφερειακή διαχείριση  του ανθρώπινου δυναμικού» με ακρωνύμιο HURMA «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν σε σεμινάρια κατάρτισης για άνεργους, καθοδήγηση ανέργων με συμβουλευτικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών/καθοδήγησης και καθοδήγηση για τη διαχείριση του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού που κινείται κατά μήκος της διασυνοριακής περιοχής για την εύρεση ευκαιριών απασχόλησης.

Προϋπολογισμός Εταίρου: 122.490,00 €

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – Μπλαγκόεβγκραντ (Εταίρος Έργου 3)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – Μπλαγκόεβγκραντ ιδρύθηκε το 1992 ως ανεξάρτητος ΜΚΟ – εκπρόσωπος των εργοδοτών. Κύριος στόχος του Επιμελητηρίου είναι η υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων των μελών του, η υποβολή πληροφοριών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις εταιρείες της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας και η προώθηση των προσπαθειών τους για χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα.

Το Επιμελητήριο έχει 270 μέλη με δικαίωμα ψήφου και περισσότερα από 1800 συνεργαζόμενα μέλη. Διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από Γενική Συνέλευση των Μελών. Λόγω της συμμετοχής του σε Διεθνείς Οργανισμούς, το Βουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εκδίδει και επικυρώνει έγγραφα για την εξωτερική εμπορική δραστηριότητα των εταιρειών. Για αυτούς τους λόγους το Βουλγαρικό Επιμελητήριο δημιούργησε ένα Εθελοντικό Ενιαίο Εμπορικό Μητρώο. Στόχος του νέου συστήματος είναι η διατήρηση ενός σύγχρονου ενιαίου, εθελοντικού, ηλεκτρονικού μητρώου στην BCCI για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της επιχείρησης για γρήγορη, αξιόπιστη και απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής, σε τιμή που καλύπτει το κόστος συντήρησής του και με κύρια λειτουργία την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρηματιών μέσω έκδοσης και νομιμοποίησης εγγράφων στη βουλγαρική και σε ξένες γλώσσες.

Τομείς εξειδίκευσης:

Περιφερειακός Οργανισμός αντιπροσώπευσης επιχειρήσεων, Οργανισμός που φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών «Europe Direct», Κέντρο Κίνητρων, Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Κέντρο Μεταφορέων, Παράρτημα Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω του συστήματος των Βουλγαρικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.

Μακροχρόνια εμπειρία έργων σε διαφορετικά αντικείμενα στο πλαίσιο των παρακάτω προγραμμάτων: PHARECBC, προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας: Βουλγαρία – Ελλάδα, Βουλγαρία – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Grundtvig, Erasmus.

Προϋπολογισμός Εταίρου: 153.417,50 €

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (Εταίρος έργου 4)

Ο Οργανισμός συσπειρώνει φυσικά και νομικά πρόσωπα με σκοπό την υλοποίηση και υποστήριξη, ενθάρρυνση και εξυπηρέτηση, συνεργασία, προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Οργανισμός εργάζεται για τη διατήρηση και την κινητοποίηση των πόρων της περιοχής. Βοηθά τα μέλη του στην αύξηση των ευκαιριών ανάπτυξης, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Οργανισμός βοηθά τις εταιρείες να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να εδραιώσουν την θέση τους στην αγορά και στη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Επίσης, υποστηρίζει τη διαμόρφωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή.

Ο Οργανισμός αναπτύσσει, υλοποιεί και συντονίζει αναπτυξιακά έργα.

Ο Οργανισμός αυτή τη στιγμή είναι εταίρος στο έργο «Ενίσχυση Επιχειρηματικής Κουλτούρας και Συνεργασίας στην Διασυνοριακή Περιοχή» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-AΕλλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο-Blagoevgrad, το Επιμελητήριο Σερρών και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Προϋπολογισμός Εταίρου: 54.535,00 €