Търговско-промишлена палата-Серес (водещ бенефициент)

Търговско-промишлена палата-Серес е местна организация на бизнеса и компаниите в Серес с намерението да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия в Гърция. Основана през 1947 г., има приблизително 10 000 членове и се състои от три сектора: търговия (3 600), производство (1 400) и услуги (5 000). В контекста на отговорностите и дейностите на институцията, Търговско-промишлена палата-Серес в сътрудничество с други местни институции подкрепя своите членове чрез своите дейности и инициативи и допринася за икономическото и социално развитие на префектурата.

Дейностите на Търговско-промишлена палата-Серес включват:

 • съответствие на Главния търговски регистър
 • обслужване на едно гише
 • представяне на меморандуми и предложения до министерствата
 • предоставяне на Служба за информация за инвеститорите
 • даване на отговори на инвестиционни планове
 • предоставяне на услуги на Гръцката служба за външна търговия
 • предоставяне на бизнес училище
 • организиране на търговски и професионални делегации и срещи
 • участие в международни търговски изложения
 • разработване и поддържане на база данни за бизнеса на префектура Серес
 • Информационен офис, който консултира членовете по данъчни и осигурителни теми.

Търговско-промишлена палата-Серес е призвана да играе водеща роля като начело на гръцкото икономическо сътрудничество, особено с балканските страни, и по този начин е развила отлични отношения с тези страни, и по-специално с България. Един фактор, който допринася положително за това, е позицията на префектура Серес, с входа и изхода към и от Източна Европа.

Търговско-промишлена палата-Серес е участвала в различни проекти в миналото, включително (приблизителен списък): Learning Community”, “EMPLOCOMP”, “ENACT”, “ENTRE+GB” “SKILLS BALANCING, EMPLOYOUTH.

Бюджет на партньора: 197 457,50 €

 

Център за учене през целия живот на Регион Централна Македония (Партньор 2 по проекта )

Центърът за учене през целия живот на Регион Централна Македония е единственият център за обучение през целия живот, който принадлежи на Регион Централна Македония.

Центърът за учене през целия живот на Регион Централна Македония има 4 сертифицирани отдела в 4 различни общини в региона.

ЦУЦЖ на РЦМ получи акредитация/лиценз от Националната организация за сертифициране на квалификации и професионално ориентиране (EOPPEP), която е Националната референтна точка за осигуряване на качество в ПОО и представлява Гърция в Европейската мрежа за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение ( EQAVET).

В рамките на различни видове съфинансирани от ЕС национални или регионални програми изпълняват много действия и програми за обучение за безработни хора, служители, предприемачи и безработни потенциални предприемачи в области като финанси и администрация, туризъм, селско стопанство, ИКТ и др. , предоставяйки им сертификат за обучение и специализация. Той също така провежда обучителни програми за цялостни интервенции за специални категории хора, като репатрирани и други социално уязвими хора, но също така и консултиране (наставничество) за горните групи.

ЦУЦЖ на РЦМ от 2002 г. до днес реализира или е в процес на изпълнение 30 проекта, насочени към професионално обучение с участието на 200 преподаватели и научни сътрудници.

ЦУЦЖ на РЦМ има богат опит в проекти, съфинансирани от ЕС досега: настоящият период е партньор по проекта, изпълняващ програми за обучение, със заглавие „Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничество в допустимата програмна област“ и съкращение STRENGTHEN, което е интегрирано и съфинансиран от трансграничната програма „Interreg VA“ Гърция – България 2014-2020″ и като водещ партньор на проект със заглавие „Надграждане на уменията за млади дизайнери, завършили мода и стартиращи фирми в трансграничната зона и развитие на Fashion Employment Hub“ акроним „Fashion Employment Hub. През предходния период реализира като в рамките на проекта ToCULTER (Гърция-Бивша югославска република Македония 2014-2020 г.) по проекта BORDERLESS CULTURE (Гърция-България 2014- 2020 г.).

Като водещ партньор по проект PARK (Гърция-Бивша югославска република Македония 2007-2013 г.), който включва отдел за инкубатори, бизнес планове, съвместна уеб-базирана бизнес промоционална платформа, програма за електронно обучение и програми за обучение, насочени към предприемачи, потенциални предприемачи и безработни, учебни посещения и др. По проект „Междурегионално управление на човешките ресурси/HURMA” (Гърция-България 2007-2013) реализира семинари за професионално обучение за безработни стажанти, насочване на безработни с консултантски услуги, консултации/наставничество) и обучение за ръководството на активните човешки ресурси, които се движат в трансграничния регион, за да намерят възможности за работа.

Бюджет на партньора: 122 490,00 €

 

 

Търговско-промишлена палата – Благоевград (Партньор 3 по проекта)

Търговско-промишлена палата – Благоевград е основана през 1992 г. като самостоятелна неправителствена организация – представителна на работодателите. Основната цел на палатата е да защитава икономическите интереси на своите членове, да предоставя информация и да консултира фирмите от Югозападна България, да насърчава усилията им за финансова стабилност и конкурентоспособност.

Камарата има 270 членове с право на глас и над 1800 асоциирани членове. Управлява се от 5-членен съвет на директорите. Бордът се избира от Общо събрание на членовете. Поради членството си в международни организации Българската търговско-промишлена палата издава и заверява документи за външнотърговската дейност на фирмите. Поради тези причини Българската палата създаде Доброволен единен търговски регистър.

Целта на новата система е да поддържа модерен единен, доброволен, електронен регистър към БТПП, който да отговаря на нарасналите нужди на бизнеса от бърза, надеждна и опростена процедура по регистрация, на цена, покриваща разходите за поддръжката му и с основна функция да обслужва и улеснява стопанската дейност на предприемачите чрез издаване и легализация на документи на български и чужди езици.

Области на експертиза:

Териториална представителна организация на бизнеса, Хостинг организация на Европейски информационен център „Европа Директно”, Мотивационен център, Център по предприемачество, Кариеренцентър, Клон на Национален център за професионално обучение към системата на Българските търговско-промишлени палати.

Дългосрочен опит в проекти с различни теми по следните програми като пример: PHARE CBC, програми за европейско териториално сътрудничество: България – Гърция, България – БЮРМ, Грюндвиг, Еразъм

Бюджет на партньора: 153 417,50 €

 

Европейски информационен и консултантски център – БГ Региони (Партньор 4 по проекта)

Сдружението обединява физически и юридически лица с цел осъществяване и подпомагане, насърчаване и подпомагане, сътрудничество, насърчаване и устойчиво развитие на региона.

Сдружението работи за запазване и мобилизиране на ресурсния потенциал на региона. Той подпомага своите членове за увеличаване на възможностите за развитие, както в страната, така и в чужбина.

Сдружението съдейства на компаниите за повишаване на конкурентоспособността им, затвърждаване на пазарните им позиции и устойчивото им развитие.

Подпомага формирането на гражданско общество и активното му включване в обществено-икономическия живот.

Сдружението разработва, изпълнява и координира проекти за развитие.

В момента сдружението е партньор по проект „Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничество в допустимата програмна област” финансиран от Програма Interreg V-A Гърция-България 2014-2020, партнирайки си с Търговско-промишлена палата-Благоевград, Търговско-промишлена палата- Серес и Център за учене през целия живот на регион Централна Македония.

Бюджет на партньора: 54 535,00 €