Το Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020” εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την Απόφαση C(2015)6283.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και Εθνική Συνεισφορά) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» ανέρχεται σε 130.262.836,00€. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από 110.723.408€ (85%) μέσω του Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Περιφερειακής Ανάπτυξης και 19.539,428€ (15%) από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Read More

Οι άξονες προτεραιότητας είναι:

  • Α.Π. 1: Μια ανταγωνιστική και Καινοτόμος Διασυνοριακή Περιοχή
  • Α.Π. 2: Μια Βιώσιμη και Κλιματικά Προσαρμόσιμη Διασυνοριακή Περιοχή
  • Α.Π. 3: Μια Καλύτερα Διασυνδεδεμένη Διασυνοριακή Περιοχή
  • Α.Π. 4: Μια Διασυνοριακή Περιοχή Χωρίς Κοινωνικούς Αποκλεισμούς
  • Α.Π. 5: Τεχνική Βοήθεια

Τίτλος Έργου

Ενίσχυση Επιχειρηματικής Κουλτούρας και Συνεργασίας στην Διασυνοριακή Περιοχή

Σχετικά με το έργο

Το έργο «STRENGTHEN» στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων μέσω της παροχής άτυπης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαμόρφωσης κοινής στρατηγικής για την ενίσχυση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή (σε συνδυασμό με την επιχειρηματικής στήριξη και των δράσεων που στοχεύουν στην βελτίωση του επιχειρηματικό κλίματος).

Πληροφορίες έργου

Άξονας Προτεραιότητας:

1 – Μια Ανταγωνιστική και Καινοτόμος Διασυνοριακή περιοχή

Ειδικός Στόχος:

Βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ

Προϋπολογισμός: 527.900,00€ €

Εταίροι