Οι επιχειρηματίες θα επωφεληθούν από σεμινάρια κατάρτισης και θα αναπτύξουν επιχειρηματικές γνώσεις, θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και συμπεριφορές / νοοτροπίες τους.

Οι νέοι άνεργοι δυνητικοί επιχειρηματίες θα επωφεληθούν από το έργο παρέχοντάς τους πρόσβαση σε σχετικά με τους υπό εξέταση κλάδους δίκτυα (πελατών, προμηθευτών), καθώς θα έρθουν σε επαφή με εδραιωμένους/καταξιωμένους επιχειρηματίες στον τομέα ενδιαφέροντός τους

Οι φορείς άσκησης πολιτικής θα επωφεληθούν από το έργο συμμετέχοντας σε ομάδες εστίασης για τη διερεύνηση ανταγωνιστικών clusters και τη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για το σχεδιασμό μελλοντικής  πολιτικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters)