Το έργο «STRENGTHEN» στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων μέσω της παροχής άτυπης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαμόρφωσης κοινής στρατηγικής για την ενίσχυση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή (σε συνδυασμό με την επιχειρηματικής στήριξη και των δράσεων που στοχεύουν στην βελτίωση του επιχειρηματικό κλίματος).

Στόχοι του έργου:

  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της διαχειριστικής ικανότητας ειδικά των ΜΜΕ στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της τόνωσης της διασυνοριακής συνεργασίας, επιτρέποντας την προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση των υπηρεσιών και των εργαλείων υποστήριξης και διεθνοποίησης των επιχειρήσεων
  • Η αξιοποίηση των ευκαιριών για διασυνοριακή συνεργασία με την ανάπτυξη κοινών μηχανισμών και δράσεων σε στρατηγικά ζητήματα, όπως η δημιουργία συνθηκών για τη μελλοντική ανάπτυξη ανταγωνιστικών διασυνοριακών clusters

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας: 1 – Μια Ανταγωνιστική και Καινοτόμος Διασυνοριακή Περιοχή

Ειδικός στόχος: Βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ

Προϋπολογισμός Έργου: 527.900,00€

Διάρκεια Έργου: 13/4/2021 – 12/4/2023