Εργαστήριο Ανάδειξης του Θεσμού των Συνεργατικών Σχηματισμών

Το ΚεΔιΒιΜ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Εταίρος του έργου STRENGTHEN, διοργανώνει ενημερωτικό εργαστήριο με τίτλο: “Ανάδειξη του Θεσμού των Συνεργατικών Σχηματισμών”, το οποίο απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν επιτυχημένοι Συνεργατικοί Σχηματισμοί (clusters) που ανήκουν στον τομέα των Οικοδομικών Υλικών / Κατασκευών και της Αγροδιατροφής, έχοντας ως στόχο την πληροφόρηση για τον Θεσμό των Συνεργατικών Σχηματισμών και τη Διάδοση Βέλτιστων Πρακτικών.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023, στις 11:00, στην Αίθουσα Κων/νος Καραμανλής, στο Διοικητήριο στις Σέρρες (Κ. Καραμανλή 36) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου STRENGTHEN.

Το έργο STREΝGTHEN συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από τους Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.