Програмата за сътрудничество

Гърция-България 2014-2020“ е одобрена от Европейската комисия на 09.09.2015 г. с Решение C(2015)6283.

Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за европейската териториална програма „Гърция-България 2014-2020“ е €130 262 836,00. Общото финансиране се състои от €110 723 408 (85%) финансиране от ЕФРР и €19 539 428 (15%) национален принос.

Read More

Приоритетните оси са:

  • ПО1: Конкурентоспособна и насърчаваща предприемачеството трансгранична зона

  • ПО 2: Устойчива и адаптивна към климата трансгранична зона

  • ПО 3: По-добра взаимосвързана трансгранична зона

  • ПО 4: Социално приобщаваща трансгранична зона

  • ПО 5: Техническа помощ

Проектно наименование

Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничество в допустимия програмен регион

За проекта

Проект „STRENGTHEN“ има за цел изграждане на капацитет чрез предоставяне на неформално общо образование за възрастни и формулиране на съвместна стратегия за подобряване на сътрудничеството в трансграничния регион (в допълнение към подкрепата на бизнеса и действията, насочени към предприемаческия климат) .

Проектна информация

Приоритетна ос:

1 – Конкурентна и иновативна трансгранична зона

Специфична цел:

Да се ​​подобрят системите за подпомагане на предприемачеството на МСП

Бюджет: 527 900,00 € €

Партньори