Проект „STRENGTHEN“ има за цел изграждане на капацитет чрез предоставяне на неформално общо образование за възрастни и формулиране на съвместна стратегия за подобряване на сътрудничеството в трансграничния регион (в допълнение към подкрепата на бизнеса и действията, насочени към предприемаческия климат) .

Цели на проекта:

  • Повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта и капацитета за управление на целевите МСП в трансграничната зона чрез стимулиране на трансграничното сътрудничество, позволяване на промотирането на местни продукти и услуги и подобряване на услугите и инструментите за бизнес подкрепа и интернационализация.
  • Използване на възможностите за трансгранично сътрудничество чрез разработване на общи механизми и действия по стратегически въпроси, като например създаването на условия за бъдещо развитие на конкурентни трансгранични клъстери

Funding Program: Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 CCI 2014 TC 16 I5CB 009

Priority Axis: 1 – A Competitive and Innovative Cross-Border Area

Specific Objective: To Improve entrepreneurship SME support systems

Project Budget: 527.900,00€

Project Duration: 13/4/2021 – 12/4/2023